Директор

Донцова Олена Вікторівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Методична скринька | Робочий навчальний план
Робочий навчальний план

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

Новоосинівської загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів

Куп`янської районної ради Харківської області

на  2016 /2017 навчальний рік

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Новоосинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області

 на 2016/2017 навчальний  рік

 

І. Загальні засади

Новоосинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області здійснює планування своєї

діяльності на підставі законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами),

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного

процесу», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного  благополуччя населення»,

Державних стандартів початкової загальної освіти, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від  20.04.2011 № 462,

Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 23.11.2011 №1392, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України  від 27.08.2010 № 778, власного Статуту.

         Згідно зі Статутом  заклад освіти має таку структуру:

  • школа І ступеню (1-4 кл.)
  • школа ІІ ступеню (5-9 кл.)

Робочий навчальний план Новоосинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

складено відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та

організації навчально-виховного процесу (ДСан ПіН 5.2.008-01), відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від

09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.06.2016 № 01-38/2564 «Про формування робочих

навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік», наказу відділу освіти Куп’янської районної

державної адміністрації від 16.06.2016 №177 «Про порядок затвердження робочих навчальних планів навчальних закладів району на

2016/2017 навчальний рік:

- для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;

- для 5-8-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465;

 

- для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства

освіти і науки  України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66;

Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих  навчальних предметів

 

Виконання Державного стандарту освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частини робочого навчального

плану. Інваріантна складова навчального плану використовується повністю.

Змістове наповнення предметів трудового навчання і фізичної культури сформовано відповідно до статево - вікових особливостей

учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення та реалізується через базовий компонент та

варіативні модулі  (таблиця 1)

Варіативні модулі

Таблиця 1

Клас

Трудове навчання

Фізична культура

5

Технологія виготовлення виробів з аплікацією

Технологія виготовлення м’якої іграшки

Технологія плетіння з бісеру

Легка атлетика

Гімнастика

Баскетбол

Волейбол

Футбол

6

Технологія виготовлення вишитих виробів

Технологія виготовлення виробів оздоблених об’ємною аплікацією

Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі

Легка атлетика

Баскетбол

Волейбол

Футбол

7

Технологія вироблення в’язаних виробів гачком

Технологія вирощування рослин та догляд за ними

 

Легка атлетика

Баскетбол

Волейбол

Футбол

8

Технологія виготовлення виробів інтер'єрного призначення

Технологія природного землеробства

 

Легка атлетика

Футбол

Баскетбол

Волейбол

 

9

Технологія оздоблення одягу

Підсумковий проект

Легка атлетика

Футбол

Баскетбол

Волейбол

 

У 2-4-х класах години на вивчення предметів «Українська мова» та «Літературне читання» розподілено таким чином:

у І семестрі – «Українська мова» - 4 години, «Літературне читання» - 3 години, у ІІ семестрі – «Українська мова» - 3 години,

«Літературне читання» - 4 години, відповідно до навчальної програми.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 №518 змінено назву навчального предмета «Світова

література» на «Зарубіжна література».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465 на вивчення навчальних предметів «Алгебра» та

«Геометрія» у 7-му класі відведено по 2 години.

Варіативна складова робочого навчального плану складена з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів, побажань батьків,

навчально –методичного, матеріально–технічного та кадрового забезпечення.

Варіативна складова робочого навчального плану розподілена таким чином:

- освітня галузь «Мистецтво» у 1-4-х класах розподілена на два навчальні предмети: «Музичне мистецтво» та «Образотворче

мистецтво». Додаткові години варіативної складової (по 0,5 годин на тиждень), відведені на вивчення цих предметів, занесені до

інваріантної складової.

- у 5-8-х класах відведено по 1 годині на вивчення спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» з метою оволодіння

практичними уміннями та навичками позитивного ставлення і мотивації до застосування моделей поведінки, орієнтованих на

моральні цінності українського суспільства та людства в цілому;

- з метою поглиблення інтересу учнів до вивчення історії рідного краю за рахунок варіативної складової навчального плану у 8-му та

9-му класі введено спецкурс «Харківщинознавство» - по 1 годині на тиждень.

Години фізичної культури у 1-9-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження (наказ Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, накази Міністерства освіти і науки України від 03.04.2012 № 409 та

від 05.02.2009  № 66) .

Предмети інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5, 1,5, 2,5, 3,5) викладатимуться без

перерозподілу цих годин протягом  навчального року через тиждень.

Таблиця 2

Клас

Навчальний  предмет  інваріантної складової

Кількість годин

5

Українська мова

3,5

6

Українська мова

3,5

7

Українська мова

2,5

7

Хімія

1,5

8

Історія України

1,5

8

Географія

1,5

8

Основи  здоров’я

0,5

9

Історія України

1,5

9

Географія

1,5

9

Основи  здоров’я

0,5

            Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами внесеними наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 921 від 17.08.2012 , Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 401) мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором становить 4 учні. Класи при проведенні  спецкурсів  на групи не діляться.             Вивчення предметів інваріантної складової,  спецкурси будуть проводитися за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки України та регіональними програмами , схваленими КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та Харківським обласним науково-методичним інститутом неперервної освіти (додаток 4,5 до робочого навчального плану).

 

ІІІ. Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2016/2017 навчальний рік

розпочинається у День знань – 1 вересня 2016 року та закінчується не пізніше 1 липня 2017 року.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 І семестр – з 1 вересня 2016 року по 24 грудня 2016 року

 ІІ семестр – з 11 січня 2017 року по 26 травня 2017 року 

     Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно,

осінні – з 24 жовтня  по 30 жовтня  2016 року,

зимові – з 26 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року,

весняні – з 27 березня 2017 року по 02 квітня 2017 року.

     З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Куп’янської районної державної

адміністрації можливі зміни у структурі навчального року та графіку учнівських канікул.

    Навчальна практика та навчальні екскурсії не проводяться відповідно до рішення педагогічної ради школи, яке затверджено протоколом № 5 від 18.08.2016 року.

    Навчальний рік закінчується річним оцінюванням навчальних досягнень учнів.

     У випускних 4-х, 9-х класах проходитиме державна підсумкова атестація учнів відповідно до чинного законодавства України у

терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

     Новоосинівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області працює за 5-денним робочим

тижнем, у одну зміну.

 

Директор школи             О.В.Донцова

Приєднані документи:

Робочий навчальний план 2016-2017 н.р. Робочий навчальний план 2017-2018 н.р.
Переглядів: 122
Дата публікації: 10:22 09.01.2017
Версія для слабо- зорих